Lapsiperheet

Lapsen ja nuoren turvallisuus syntyy vanhemmista, turvaverkoista ja hyvistä palveluista

Tarvitsemme selkeän ja kattavan lapsi- ja perhepolitiikan, jolla luodaan edellytykset lasten ja perheiden tasapainoiselle ja turvalliselle elämälle. Perhepolitiikkaa vastaa erilaisten perheiden tarpeisiin, luoden tasa-arvoiset lähtökohdat kaikille lapsille. Erityisen tuen ja turvan tarve on pystyttävä ennakoimaan entistä paremmin, jotta lapsen kasvu ja kehitys eivät pääse vaarantumaan. Syrjäytyvien lasten aseman parantaminen on tärkeää.

Tuijan Teesit:

1. Perheiden tueksi on muodostettava peruspalvelujen tukiverkosto.

2. Perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen

Erilaisten perheiden päivähoitotarpeet on rakennettava lapsen parhaaksi. Päivähoitoon tarvitaan riittävästi avustajia ja ryhmäkoot tulee saada inhimillisiksi.
Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on viime vuosina kasvanut, ja päiväkodissa tarvitaan lisää avustajia tukemaan lasten kasvua ja kehitystä. Lapset tarvitsevat pysyviä, aikuisia ihmissuhteita.

3. Koulupäivästä on kehitettävä eheytetty koulupäivä

Koulupäivää tulee kehittää siten, että se lisää kouluhyvinvointia, vähentää kiirettä ja antaa mahdollisuuden vapaaehtoiseen ja aktiiviseen osallistumiseen erilaisten harrastusten parissa.

4.Laadukas koulu tukee lapsen kasvua ja hyvinvointia

Koulun tulee taata lapselle oikeus oppimiseen turvallisessa ja innostavassa oppimisympäristössä.
Tämä edellyttää riittävän pieniä opetusryhmiä, laadukasta opetusta, terveellisen kouluruoan sekä terveellisiä ja turvallisia koulutiloja. Lapselle tulee taata koulussa riittävät tukipalvelut, kuten koulukuraattori ja terveydenhuoltopalvelut. Pienille koululaisille tulee turvata lähikoulu. Oulun kaupungin kouluissa kiusaamiseen on puututtava aktiivisesti. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen koulupäivään juuri omana itsenään.

5. Nuorten opinpolku varmistettava

On pidettävä kiinni kaikkien lasten oikeudesta laadukkaaseen koulutukseen. On kiinnitettävä erityistä huomiota opintojen ohjaukseen ja koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseen. Jokaiselle nuorelle on taattava peruskoulun päästötodistus ja jatkokoulutus/työharjoittelupaikka. Nuorten putoaminen mustaan aukkoon peruskoulun jälkeen on estettävä.

6. Harrastuslupaus

Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa. Tämä toteutetaan yhteistyössä kaupungin, urheiluseurojen ja järjestöjen yhteistyöllä.