Lapsiperheet

Lapsen ja nuoren turvallisuus syntyy vanhemmista, turvaverkoista ja hyvistä palveluista

Tarvitsemme selkeän ja kattavan lapsi- ja perhepolitiikan, jolla luodaan edellytykset lasten ja

perheiden tasapainoiselle ja turvalliselle elämälle. Perhepolitiikkaa vastaa erilaisten perheiden

tarpeisiin, luoden tasa-arvoiset lähtökohdat kaikille lapsille. Erityisen tuen ja turvan tarve on

pystyttävä ennakoimaan entistä paremmin, jotta lapsen kasvu ja kehitys eivät pääse

vaarantumaan. Syrjäytyvien lasten aseman parantaminen on tärkeää.

Tuijan Teesit:

 

1. Perheiden tueksi on muodostettava peruspalvelujen tukiverkosto.

2. Perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen

Erilaisten perheiden päivähoitotarpeet on rakennettava lapsen parhaaksi. Subjektiivinen

päivähoito-oikeus on palautettava. Päivähoitoon tarvitaan riittävästi avustajia ja ryhmäkoot tulee

saada inhimillisiksi.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on viime vuosina kasvanut, ja päiväkodissa tarvitaan

lisää avustajia tukemaan lasten kasvua ja kehitystä. Lapset tarvitsevat pysyviä, aikuisia

ihmissuhteita.

3. Koulupäivästä on kehitettävä eheytetty koulupäivä

Koulupäivää tulee kehittää siten, että se lisää kouluhyvinvointia, vähentää kiirettä ja antaa

mahdollisuuden vapaaehtoiseen ja aktiiviseen osallistumiseen erilaisten harrastusten parissa.

4.Laadukas koulu tukee lapsen kasvua ja hyvinvointia

Koulun tulee taata lapselle oikeus oppimiseen turvallisessa ja innostavassa oppimisympäristössä.

Tämä edellyttää riittävän pieniä opetusryhmiä, laadukasta opetusta, terveellisen kouluruoan sekä

terveellisiä ja turvallisia koulutiloja. Lapselle tulee taata koulussa riittävät tukipalvelut, kuten

koulukuraattori ja terveydenhuoltopalvelut. Pienille koululaisille tulee turvata lähikoulu.

5. Nuorten opinpolku varmistettava

On pidettävä kiinni kaikkien lasten oikeudesta laadukkaaseen koulutukseen. On kiinnitettävä

erityistä huomiota opintojen ohjaukseen ja koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseen. Jokaiselle

nuorelle on taattava peruskoulun päästötodistus ja jatkokoulutus/työharjoittelupaikka. Nuorten

putoaminen mustaan aukkoon peruskoulun jälkeen on estettävä.

6. Harrastuslupaus

Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa. Tämä toteutetaan yhteistyössä

kaupungin, urheiluseurojen ja järjestöjen yhteistyöllä.