Vanhukset

Ikäihmisten inhimilliset palvelut

Palveluja ja tukea kotiin, oikea-aikaista hoitoa sekä riittävästi osaavaa henkilökuntaa

Jokaisella vanhuksella on oikeus inhimilliseen hoivaan ja huolenpitoon. Ikäihmisten tarpeiden mukainen, oikea-aikainen hoito ja palvelut edellyttävät niin julkisen, kolmannen sektorin kuin yksityisten palveluiden koordinointia. Yhteistyöllä voidaan tukea ikäihmisten asumista kodeissaan nykyistä paremmin. Toimivat palvelut ovat paras ratkaisu niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin.

Hoitohenkilöstön ja kotihoidon palvelujen riittämättömyys on vanhustenhoidon keskeisin ongelma. Kuntapolitiikassa voidaan vaikuttaa henkilöstön pysyvyyteen ja alan vetovoimaisuuteen esimerkiksi työhyvinvoinnin edistämisen ja henkilöstöresurssien riittävyyden kautta. Samaan aikaan täytyy huolehtia erilaisten koulutuspolkujen luomisesta, joilla voidaan lisätä osaavaa henkilöstöä esimerkiksi oppisopimuskoulutuksella.

Kun ikäihminen ei enää selviydy kotonaan, hänelle on järjestettävä palvelutalo- tai hoivakotipaikka ilman kohtuutonta odotusaikaa. On tärkeä muistaa, että oululaisia vanhuksia asuu kodeissaan myös ilman, että heillä on tarvetta esimerkiksi kotihoidon palveluille. Kuntapolitiikassa täytyy tukea toimintaa, joka vähentää yksinäisyyttä, helpottaa palvelujen löytämistä niitä tarvittaessa ja tukee omaishoitajien jaksamista.

 

TUIJAN TEESIT:

1.Hallintorajat eivät saa olla esteenä laadukkaalle hoidolle

Enemmän moniammatillista yhteistyötä ikäihmisten palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen. Voimavarat on kohdennettava oikein. Hoitopalveluja on kehitettävä tukemaan ikäihmisten omatoimisuutta ja hyvää vanhuutta.

2. Laitos- ja avohoidon resurssit on turvattava

Ikäihmisten hyvän hoidon laatukriteerit on täytettävä. Henkilöstö ja tilaresurssit on turvattava.

3. Omaishoitajien tukea parannettava

Omaishoidonjärjestelmä on uudistettava niin, että siitä tulee selkeä ja taloudellisesti kannattava vaihtoehto laitoshoidolle. Omaishoitajien jaksamista on tuettava vuorohoidolla ja vapaapäiväjärjestelyillä.

4. Laitos- ja avohoidon maksujen epäoikeudenmukaisuudet on poistettava

Ikäihmisten kotihoidon asiakasmaksut on sovitettava paremmin yhteen asiakkaan tulojen ja maksukyvyn kanssa.

5. Kumppanuussopimuksilla lisäapua vanhustenhuoltoon

Kaupungin kotipalvelujen tueksi tulee kehittää järjestöjen kanssa kumppanuussopimukset, joilla tuotetaan tukipalveluja, kuten siivous, kauppakäynnit, lääkärissä avustaminen.

6. Järjestöjen työtä on tuettava

Eläkeläis- ja muiden järjestöjen arvokasta työtä on tuettava ja siihen on osoitettava riittävästi varoja.

7. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään yksinäisyyttä.

Yksinäisyys ja liikunnan puute ovat ikäihmisten suurimpia terveysriskejä. Lintulammen asukasyhdistys järjestää monipuolista toimintaa ikäihmisten parissa, kuten liikuntaryhmiä, laulukööri ja virikekerhoja.

Oulusta on kehitettävä onnellisten, osallistuvien ikäihmisten kaupunki.